Login Form01 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 07:14 น.

 ใบงาน

 

เรื่อง วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

 

 1. วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง   

          .........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

 

2. ระบุขั้นตอนของวิธีการดำเนินการของตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้

       2.1   ชาลีช่วยสอนการบ้านการบวก-ลบเลขให้น้องบ่อยๆ 

          .......................................................................................................................................... 

 

       2.2   ชาลีขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงาน 

               พัฒนาโปรแกรมการสอนบวก-ลบเลข 

          ..........................................................................................................................................

 

        2.3  ชาลีพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลข ด้วยวิชวล เบสิก 

          ..........................................................................................................................................

 

       2.4  ชาลีเรียนและเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล เบสิก

           ..........................................................................................................................................      

  

      2.5   ชาลีจัดทำรายงานโครงงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน

        ..........................................................................................................................................

 

      2.6   ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ฟัง

        ..........................................................................................................................................

 

        2.7   ชาลีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว

        ..........................................................................................................................................

 

        2.8   ชาลีจัดข้อเสนอโครงงาน เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 

        ..........................................................................................................................................

 

3. นักเรียนสามารถหาข้อมูลที่จะทำโครงงานจากแหล่งใดได้บ้าง

          .........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

4. จงบอกองค์ประกอบสำคัญในการเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน

          .........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

5. การลงมือพัฒนาโครงงานควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

          .........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2015 เวลา 03:28 น.