01 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 07:14 น.

 ใบงาน

เรื่อง วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

 1. วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง   

          .........................................................................................................................................
          ..........................................................................................................................................
          ..........................................................................................................................................

2. ระบุขั้นตอนของวิธีการดำเนินการของตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้

       2.1   ชาลีช่วยสอนการบ้านการบวก-ลบเลขให้น้องบ่อยๆ

          .......................................................................................................................................... 

       2.2   ชาลีขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงาน
               พัฒนาโปรแกรมการสอนบวก-ลบเลข

          ..........................................................................................................................................

        2.3  ชาลีพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลข ด้วยวิชวล เบสิก

          ..........................................................................................................................................

       2.4  ชาลีเรียนและเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล เบสิก

          ..........................................................................................................................................      

      2.5   ชาลีจัดทำรายงานโครงงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน
        ..........................................................................................................................................

      2.6   ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ฟัง
        ..........................................................................................................................................

        2.7   ชาลีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว
        ..........................................................................................................................................

        2.8   ชาลีจัดข้อเสนอโครงงาน เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน
        ..........................................................................................................................................